Dương Thành Doanh

cho ba số a b c thỏa mãn a^3 = b³ - c³ và b³ = 1.011 - c³ a Tính giá trị của biểu thức n = 3a^3 - 5b³ + c mũ 3

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 21:14

Từ \(b^3=1.011-c^3\Rightarrow b^3+c^3=1.011\)

\(N=3a^3-5b^3+c^3=3\left(b^3-c^3\right)-5b^3+c^3\)

\(=3b^3-3c^3-5b^3+c^3=-2b^3-2c^3\)

\(=-2\left(b^3+c^3\right)=-2\times1.011=-2.022\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh cute
Xem chi tiết
lion messi
Xem chi tiết
Phạm Thảo Linh
Xem chi tiết
Như Trần khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hà An
Xem chi tiết
Mai Bảo Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Dương
Xem chi tiết
ỵyjfdfj
Xem chi tiết
Nguyễn Bình Nguyên
Xem chi tiết
nguyễn dương diệu anh
Xem chi tiết