Quỳnh Như Ng

Cho 3,65g axit HCL tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M a,viết phương trình hóa học xảy ra? b,chất nào còn dư? khối lượng là bao nhiêu?c,tính khối lượng muối tạo thành?

Thắng Phạm Quang
10 tháng 11 lúc 20:52

\(a,HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\\ b,n_{HCl}=\dfrac{3,65}{36,5}=0,1mol\\ n_{NaOH}=0,2.1=0,2mol\\ \Rightarrow\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,2}{1}\Rightarrow NaOH.dư\\ n_{NaCl}=n_{NaOH,pư}=n_{HCl}=0,1mol\\ m_{NaOH,dư}=\left(0,2-0,1\right).40=4g\\ c,m_{NaCl}=0,1.58,5=5,85g\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Simon TL
Xem chi tiết
Bi Nguyen
Xem chi tiết
Hehehehe
Xem chi tiết
TÚ TRẦN THIÊN THANH
Xem chi tiết
D K
Xem chi tiết
Đào Huệ An
Xem chi tiết
Name New
Xem chi tiết
Jayger Mr.
Xem chi tiết
Tieu Viem
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)