Hằng Vu

cho 19,1 hỗn hợp X(Mg,Al,Zn;biết tỉ lệ mol Al:Zn=2:1) phản ứng vừa đủ với 2 lít dd HNO3 xM sau phản ứng thu được hỗn hợp khí gồm 0,1 mol N2 và 0,05 mol N2O và dd Y/
a,% khối lượng của Mg trong X là
b,giá trị của x là 

Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 13:20

a, Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=x\left(mol\right)\\n_{Al}=2y\left(mol\right)\\n_{Zn}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ 24x + 27.2y + 65y = 19,1 (1)

BT e, có: 2nMg + 3nAl + 2nZn = 10nN2 + 8nN2O

⇒ 2x + 3.2y + 2y = 10.0,1 + 8.0,05 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,3\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\%m_{Mg}=\dfrac{0,3.24}{19,1}.100\%\approx37,7\%\)

b, Ta có: nHNO3 = 12nN2 + 10nN2O = 1,7 (mol)

\(\Rightarrow C_{M_{HNO_3}}=\dfrac{1,7}{2}=0,85\left(M\right)=x\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hằng Vu
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Đõ bảo Thiện
Xem chi tiết
liuliu
Xem chi tiết