Phạm Duy Lộc

Change the countable nouns below into plural form:

Singular:                               Plural:

Baby

Book

Bottle

Bowl

Box

Bus

Chair

Child

Church

Computer

Door

Fish

Foot

Gentleman

Goose

Key

Lady

Mouse

Person

Photo

Sailor

Series

Student

Table

Tooth

Vehicle

Window

Woman

Year

BÍCH THẢO
19 tháng 11 lúc 19:47

1. baby - babies

2. book - books

3. bottle - bottles

4. bowl - bowls

5. box - boxes

6. bus - buses

7. chair - chairs

8. child - chids

9. church - dt ko đếm đc

10. computer - computers

11. door - doors

12. foot - feet

13. gentelman - gentelmen

14. goose - geese

15. key - keys

16. lady - ladies

17. mouse - mice

18. person - people

19. photo - photos

20. sailor - sailors

21.series ( danh từ không đếm được )

22. spoon - spoons

23. student - students

24. table - tables

25. tooth - teeth

26. vehicle - vehicles

27. window - windows

28. woman - women

29. year - years

Bình luận (0)
dảk dảk bruh bruh lmao
19 tháng 11 lúc 20:05

baby - babies

 book - books

bottle - bottles

bowl - bowls 

chair - chairs

child - chids

church - (động từ ko đếm đc)

 computer - computers

door - doors

 foot - feet

gentelman - gentelmen

goose - geese

key - keys

lady - ladies

mouse - mice

person - people

 photo - photos

sailor - sailors

series - ( danh từ không đếm được )

 spoon - spoons

 student - students

 table - tables

 tooth - teeth

 vehicle - vehicles

 window - windows

 woman - women

 year - years

Bình luận (11)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:29

Singular:                               Plural:

Baby - babies

Book - books

Bottle - bottles

Bowl - bowls

Box - boxes

Bus - buses

Chair - chairs

Child - children

Church - churches

Computer - computers

Door - doors

Fish - giữ nguyên

Foot - feet

Gentleman - gentlemen

Goose - geese

Key - keys

Lady - ladies

Mouse - mice

Person - people

Photo - photos

Sailor - sailors

Series - series

Student - students

Table - tables

Tooth - teeth

Vehicle - vehicles

Window - windows

Woman - women 

Year- years

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Hương Linh
Xem chi tiết
thùy dương 08-617
Xem chi tiết
Ho Ha Linh
Xem chi tiết
Lê Đoàn Thùy Linh
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Chi
Xem chi tiết
ANH DOÃN QUỐC
Xem chi tiết
nguyễn hà vy
Xem chi tiết
Đức Minh Ngô
Xem chi tiết
Đức Minh Ngô
Xem chi tiết