Hoàng Giang

Câu 7: Quan sát bảng, hãy nhận xét và giải thích đặc điểm cơ cấu dân số của châu Á. 

Bảng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Châu Á và các khu vực thuộc Châu Á Năm 2019

Đơn vị: %

Nhóm tuổi

Khu vực

0 – 14 tuổi

15 – 64 tuổi

Từ 65 tuổi trở lên

Đông Á

17

70

13

Đông Nam Á

26

68

6

Nam Á

28

66

6

Tây Nam Á

28

66

6

Trung Á

29

66

5

Châu Á

24

67

9

 

Hello!
11 tháng 5 lúc 11:58

Dựa trên bảng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Châu Á và các khu vực thuộc Châu Á năm 2019, ta có thể nhận xét và giải thích như sau:
- Nhóm tuổi từ 15-64 chiếm tỷ lệ cao nhất: Trong tất cả các khu vực của Châu Á, nhóm tuổi từ 15-64 chiếm tỷ lệ cao nhất, từ 66% đến 70%. Điều này cho thấy Châu Á có một lượng lớn người lao động, tạo ra một lực lượng lao động mạnh mẽ cho kinh tế.
- Nhóm tuổi từ 0-14 và từ 65 trở lên chiếm tỷ lệ thấp hơn: Nhóm tuổi từ 0-14 và từ 65 trở lên chiếm tỷ lệ thấp hơn so với nhóm tuổi từ 15-64. Điều này cho thấy Châu Á đang trong quá trình chuyển dịch dân số, với tỷ lệ người già và trẻ em giảm so với người lao động.
- Sự khác biệt giữa các khu vực: Có sự khác biệt rõ rệt về cơ cấu dân số giữa các khu vực trong Châu Á. Ví dụ, Đông Á có tỷ lệ người già (từ 65 tuổi trở lên) cao hơn so với các khu vực khác, trong khi Trung Á có tỷ lệ trẻ em (0-14 tuổi) cao nhất.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nàng Bạch Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Nhung
Xem chi tiết
meme
Xem chi tiết
Đào Minh Ngọc
Xem chi tiết
huy cccc
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên
Xem chi tiết
meme
Xem chi tiết
Ngân Dĩa Huôngg
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
phương nguyễn
Xem chi tiết