11.Đỗ Duy Hoàng

cặp số (-1;2) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

a) 2x - y +3 > 0                           c) x - y - 15 < 0

b) -x + 2 + 2(y - 2) < 2(2 - x)         d) 3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3

Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 tháng 11 2023 lúc 0:04

a: Thay x=-1 và y=2 vào 2x-y+3, ta được:

\(2x-y+3=-2-2+3=-1< 0\)

=>(-1;2) không là nghiệm của bất phương trình 2x-y+3>0

b:

-x+2+2(y-2)<2(2-x)(1)

=>-x+2+2y-4<4-2x

=>-x+2y-2-4+2x<0

=>x+2y-6<0

Thay x=-1 và y=2 vào x+2y-6, ta được:

 \(x+2y-6=-1+4-6=-3< 0\)

=>(-1;2) là nghiệm của bất phương trình (1)

c: Thay x=-1 và y=2 vào x-y-15, ta được:

\(x-y-15=-1-2-15=-18< 0\)

=>(-1;2) là nghiệm của bất phương trình x-y-15<0

d: 3(x-1)+4(y-2)<5x-3(2)

=>3x-3+4y-8<5x-3

=>3x+4y-11-5x+3<0

=>-2x+4y-8<0

=>x-2y+4>0

Khi x=-1 và y=2 thì \(x-2y+4=-1-4+4=-1< 0\)

=>(-1;2) không là nghiệm của bất phương trình (2)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Camthe Thi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Mao Tử
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Bap xoai
Xem chi tiết