Hương Giang Lê

Biết rằng nước biển chứa 3,5 % muối và khối lượng riêng của nước biển là 1020 g/L. Từ 2L nước như thế, người ta hòa thêm muối để được một dung dịch có nồng độ muối là 20%. Tính lượng muối cần hòa thêm.

HT.Phong (9A5)
11 tháng 6 lúc 21:27

Gọi x (gam) là lượng muối cần hòa thêm 

ĐK: \(x>0\)  

Khối lượng của 2l nước biển là: \(2\cdot1020=2040\left(g\right)\)

Khối lượng muối có trong 2l nước biển là: \(3,5\%\cdot2040=71,4\left(g\right)\) 

Ta có: \(\dfrac{71,4+x}{2040+x}\cdot100\%=20\%\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{71,4+x}{2040+x}=0,2\)

\(\Leftrightarrow71,4+x=0,2\cdot\left(2040+x\right)=408+0,2x\)

\(\Leftrightarrow x-0,2x=408-71,4\)

\(\Leftrightarrow0,8x=336,6\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{336,6}{0,8}=420,75\left(tm\right)\)

Vậy: ... 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thảo Nhi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Hoàng Huy Thiên
Xem chi tiết
Phạm Vũ Duy
Xem chi tiết
Thanhtung Phan
Xem chi tiết
❤X༙L༙R༙8❤
Xem chi tiết
ta huy hoang
Xem chi tiết
minh anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết