Lizy

Biết \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=3m\\x_1x_2=3m-2\end{matrix}\right.\). Tính \(x_1^2-3mx_2-m+1=8\)

Akai Haruma
3 tháng 2 lúc 22:26

Lời giải:

$A=x_1^2-3mx_2-m+1=x_1^2-(x_1+x_2)x_2-m+1$

$=x_1^2-x_2^2-x_1x_2-m+1$

$=(x_1-x_2)(x_1+x_2)-(3m-2)-m+1$

$=3m(x_1-x_2)-4m+3$

Nếu $x_1\geq x_2$ thì:

$A=3m\sqrt{(x_1-x_2)^2}-4m+3$

$=3m\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}-4m+3$

$=3m\sqrt{9m^2-4(3m-2)}-4m+3$

$=3m\sqrt{9m^2-12m+8}-4m+3$
Nếu $x_1<x_2$ thì:

$A=-3m(x_2-x_1)-4m+3$

$=-3m\sqrt{(x_1-x_2)^2}-4m+3$

$=-3m\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}-4m+3$

$=-3m\sqrt{9m^2-4(3m-2)}-4m+3$

$=-3m\sqrt{9m^2-12m+8}-4m+3$

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phùng Gia Bảo
Xem chi tiết
Trần Vũ Minh Huy
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Tâm3011
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết