Khánh Hưng

Bạn nào giúp mình câu này với. Mình cảm ơn!

\(\text{Δ}=\left(-6\right)^2-4\cdot3\cdot2=36-24=12>0\)

=>(1) có hai nghiệm phân biệt

Theo Vi-et, ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=\dfrac{6}{3}=2\\x_1x_2=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2}{3}\end{matrix}\right.\)

\(A=x_1^2+x_2^2-x_1x_2\)

\(=\left(x_1+x_2\right)^2-3x_1x_2\)

\(=2^2-3\cdot\dfrac{2}{3}=4-2=2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
huynh van duong
Xem chi tiết
linh ngô
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
MinhNguyễn
Xem chi tiết
NBPT_01
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
Ngân Nguyễn
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết