Nguyễn Lê Phương Chi

Bài I (2,0 điểm)
Rút gọn các biểu thức:
a) A = 2(4x + 5) + 3(5x - 7) - 5x
b) B = ( x – 2 )^2 – ( x – 3 )( x + 4)
c) C = x(x – 2)(x + 2) – (x – 3)(x^2 + 3x +9)
d) D = (x + 1)^3 – 5x^3 – ( x - 4)^3


Các câu hỏi tương tự
Long
Xem chi tiết
Cong Chu
Xem chi tiết
2006
Xem chi tiết
Tiến Lợi 8A2
Xem chi tiết
trà my Đinh
Xem chi tiết
Phạm Bảo Châu
Xem chi tiết
Trần Thu Huyền
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Lê Thanh Dương
Xem chi tiết
Nguyen Minh Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)