Nguyễn Khánh

Bài 4: 1/5 đàn ong đậu trên hoa táo, 1/3 đậu trên hoa cúc, số ong đậu trên hoa hồng bằng 3 lần hiệu của số ong đậu trên hoa táo và hoa cúc. Còn lại 1 con ong đậu trên hoa mai. Hỏi đàn ong có bao nhiêu con?

HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 17:47

Gọi `x` là số con ong đậu có trong đàn ong đó (con ong, `x ∈N, x>1`) 

Khi đó số con ong đậu trên hoa táo là: \(\dfrac{1}{5}x\) (con ong)

           số con ong đậu trên hoa cúc là: \(\dfrac{1}{3}x\) (con ong) 

          số con ong đậu trên hoa hồng là: \(3\left(\dfrac{1}{3}x-\dfrac{1}{5}x\right)=\dfrac{2}{5}x\) (con ong) 

Theo đề bài thì chỉ có 1 con ong đậu trên hoa mai nên ta có phương trình:

\(x-\left(\dfrac{1}{5}x+\dfrac{1}{3}x+\dfrac{2}{5}x\right)=1\)

\(\Leftrightarrow x-\dfrac{14}{15}x=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{15}x=1\)

\(\Leftrightarrow x=1:\dfrac{1}{15}\)

\(\Leftrightarrow x=15\) (tm)

Vậy đàn ong đó có tất cả 15 con ong 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
Tường Vy Bành
Xem chi tiết
Kiều Anh
Xem chi tiết
nguyen thanh hai
Xem chi tiết
Nơi gió về
Xem chi tiết
hiền đỗ
Xem chi tiết
Trần Hải Nam
Xem chi tiết
Vy Dương Kim
Xem chi tiết
như ý vũ
Xem chi tiết