Mai Ngọc

Bài 3 : Một xưởng sản xuất hai loại sản phâm .Mỗi kg sản phẩm loại 1 cần 3kg nguyên liệu và 20 giờ làm việc đem lại mức lời 40000 đồng .Mỗi kg sản phẩm loại 2 cần 2kg nguyên liệu và 20 giờ làm việc đem lại mức lời 30000 đồng .Xưởng có 150kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc .Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để có mức lợi nhuận cao nhất

 


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Eirian Dayy
Xem chi tiết
tẵng minh trọng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Thu Uyen Nguyễn
Xem chi tiết
Duy Anh Trần
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết