Tieu Viem

Bài 29: Dẫn hỗn hợp khí gồm H2 và CO qua CuO nung nóng dư thì thu được 1,92 gam kim loại ròng. Sau đó cho hỗn hợp khí thu được đi qua dd nước vôi trong lấy dư thì thu được 2 gam kết tủa trắng.

a/ Xác định phần trăm theo thể tích và theo khối lượng mỗi khí trong hh ban đầu?       b/ Tính thể tích khí CO2?

Thảo Phương
21 tháng 7 2021 lúc 9:03

\(n_{CaCO3}=\dfrac{2}{100}=0,02\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố C: \(n_{CO}=n_{CaCO_3}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_{Cu}=\dfrac{1,92}{64}=0,03\left(mol\right)\)

CuO + CO -------> Cu + CO2

           0,02-------->0,02-->0,02

CuO + H2 -------> Cu + H2O

           0,01<--------0,03-0,02=0,01

Phần trăm về thể tích cũng là phần trăm về số mol

=>\(\%V_{H_2}=\dfrac{0,01}{0,01+0,02}.100=33,33\%\)

=> %VCO=100- 33,33=66,67%

\(\%m_{H_2}=\dfrac{2.0,01}{2.0,01+44.0,02}.100=2,22\%\)

%mCO= 100-2,22=97,78%

b) \(V_{CO_2}=0,02.22,4=0,448\left(l\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
And see Hide
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Kim Ánh Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Linhcutis1tg
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết