Thanh

Bài 1 : không tính hãy so sánh 
a, (-16) . 4 với (-37) 
b, -19 . (- 3) với -56 
c, ( - 66) . 2 với - 124 
d, ( - 91) . 3 với - 233 
bài 2 : tìm x thuộc Z 
a, ( - 31 ) .x = - 93 
b,( - 4 ) .x = - 20 
c , 5 . x + 1 = - 4 
d, -12 . x + 1 = -4 
bài 3 
a, x . ( x+ 9 ) = 0 
b , (x - 5 )2    = 9 
c, ( 7 - x )2   = - 64 
bài 4 : tìm x,y thuộc Z biết 
a, x.y = - 2 
b, ( x - 1) . ( y + 2 ) = - 3 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:35

Bài 4:

a: xy=-2

=>\(x\cdot y=1\cdot\left(-2\right)=\left(-2\right)\cdot1=\left(-1\right)\cdot2=2\cdot\left(-1\right)\)

=>\(\left(x,y\right)\in\left\{\left(1;-2\right);\left(-2;1\right);\left(-1;2\right);\left(2;-1\right)\right\}\)

b: \(\left(x-1\right)\left(y+2\right)=-3\)

=>\(\left(x-1\right)\cdot\left(y+2\right)=1\cdot\left(-3\right)=\left(-3\right)\cdot1=-1\cdot3=3\cdot\left(-1\right)\)

=>\(\left(x-1;y+2\right)\in\left\{\left(1;-3\right);\left(-3;1\right);\left(-1;3\right);\left(3;-1\right)\right\}\)

=>\(\left(x,y\right)\in\left\{\left(2;-5\right);\left(-2;-1\right);\left(0;1\right);\left(4;-3\right)\right\}\)

Bài 3:

a: \(x\left(x+9\right)=0\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x+9=0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-9\end{matrix}\right.\)

b: \(\left(x-5\right)^2=9\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x-5=3\\x-5=-3\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=3+5=8\\x=-3+5=2\end{matrix}\right.\)

c: \(\left(7-x\right)^2=-64\)

mà \(\left(7-x\right)^2>=0\forall x\)

nên \(x\in\varnothing\)

Bài 2:

a: \(\left(-31\right)\cdot x=-93\)

=>\(31\cdot x=93\)

=>\(x=\dfrac{93}{31}=3\)

b: \(\left(-4\right)\cdot x=-20\)

=>\(4\cdot x=20\)

=>\(x=\dfrac{20}{4}=5\)

c: \(5x+1=-4\)

=>\(5x=-4-1=-5\)

=>\(x=-\dfrac{5}{5}=-1\)

d: \(-12x+1=-4\)

=>\(-12x=-4-1=-5\)

=>\(12x=5\)

=>\(x=\dfrac{5}{12}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn thị lan hương
Xem chi tiết
Hà Trần Hoàng Châu
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trần Phạm Hương Nhi
Xem chi tiết
Kim Lan
Xem chi tiết
Tran Duy Thai
Xem chi tiết
Love_You_Forever
Xem chi tiết
Tạ Đại Minh
Xem chi tiết
Trịnh Ngọc Hà
Xem chi tiết