Ngọc Nguyễn

loading...ae cíuu

\(x^4-9x^3+x^2-9x\\ =x^3\left(x-9\right)+x\left(x-9\right)\\ =\left(x^3+x\right)\left(x-9\right)=x\left(x^2+1\right)\left(x-9\right)\\ ---\\ x^2-9-x^2\left(x^2-9\right)\\ =\left(x^2-9\right)-x^2\left(x^2-9\right)\\ =\left(x^2-9\right)\left(1-x^2\right)=\left(1-x\right)\left(1+x\right)\left(x-3\right)\left(x+3\right)\\ ---\\ xz+yz-5x-5y=z\left(x+y\right)-5\left(x+y\right)\\ =\left(z-5\right)\left(x+y\right)\\ ---\\ x^3-2x+y^3-2y\\ =\left(x^3+y^3\right)-2\left(x+y\right)=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)-2\left(x+y\right)\\ =\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2-2\right)\)

Bình luận (0)

\(45+x^3-5x^2-9x\\ =x^2\left(x-5\right)-9\left(x-5\right)\\ =\left(x^2-9\right)\left(x-5\right)=\left(x-3\right)\left(x+3\right)\left(x-5\right)\\ ---\\ x^2-y^2-2x-2y\\ =\left(x^2-y^2\right)-\left(2x+2y\right)\\ =\left(x-y\right)\left(x+y\right)-2\left(x+y\right)\\ =\left(x+y\right)\left(x-y-2\right)\\ ---\\ x^3+7x^2-4x-28\\ =x^2\left(x+7\right)-4\left(x+7\right)\\ =\left(x+7\right)\left(x^2-4\right)=\left(x+7\right)\left(x-2\right)\left(x+2\right)\\ ---\\ 8x^3-y^3-4x+2y=\left(8x^3-y^3\right)-2\left(2x-y\right)\\ =\left(2x-y\right)\left(4x^2+2xy+y^2\right)-2\left(2x-y\right)\\ =\left(2x-y\right)\left(4x^2+2xy+y^2-2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
minh châu
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Anh Minh
Xem chi tiết
Mun Ngốc
Xem chi tiết
Lê Nga
Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Gia Bảo
Xem chi tiết
Kiroto
Xem chi tiết
Dương Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)