Thư Hồ

a.\(\dfrac{6}{7}\):(\(\dfrac{-1}{8}\))+\(\dfrac{6}{7}\).\(\dfrac{3}{4}\)

b.[\(\dfrac{3}{5}\)+(\(\dfrac{-1}{4}\))]:\(\dfrac{3}{7}\)+[(\(\dfrac{-3}{7}\)+\(\dfrac{2}{5}\))]:\(\dfrac{3}{7}\)

c.\(\dfrac{7}{8}\):(\(\dfrac{2}{9}\)-\(\dfrac{1}{18}\))+\(\dfrac{7}{8}\):(\(\dfrac{1}{36}\)-\(\dfrac{5}{12}\))

HT.Phong (9A5)
10 tháng 7 lúc 12:10

\(a)\dfrac{6}{7}:\left(\dfrac{-1}{8}\right)+\dfrac{6}{7}\cdot\dfrac{3}{4}\\ =\dfrac{6}{7}\cdot\left(-8\right)+\dfrac{6}{7}\cdot\dfrac{3}{4}\\ =\dfrac{6}{7}\cdot\left(\dfrac{3}{4}-8\right)\\ =\dfrac{6}{7}\cdot\dfrac{-29}{4}\\ =\dfrac{-87}{14}\\ b)\left[\dfrac{3}{5}+\left(\dfrac{-1}{4}\right)\right]:\dfrac{3}{7}+\left(\dfrac{-3}{4}+\dfrac{2}{5}\right):\dfrac{3}{7}\\ =\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{-1}{4}\right)\cdot\dfrac{7}{3}+\left(\dfrac{-3}{4}+\dfrac{2}{5}\right)\cdot\dfrac{7}{3}\\ =\dfrac{7}{3}\cdot\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{-1}{4}+\dfrac{-3}{4}+\dfrac{2}{5}\right)\\ =\dfrac{7}{3}\cdot\left(1-1\right)\\ =0\\ c)\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{2}{9}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{5}{12}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{4}{18}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{15}{36}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\dfrac{3}{18}+\dfrac{7}{8}:\dfrac{-14}{36}\\ =\dfrac{7}{8}\cdot6+\dfrac{7}{8}\cdot\dfrac{-18}{7}\\ =\dfrac{7}{8}\cdot\left(6-\dfrac{18}{7}\right)\\ =\dfrac{7}{8}\cdot\dfrac{24}{7}\\ =3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Gia Bảo Phùng
Xem chi tiết
Cihce
Xem chi tiết
Phạm Vũ Hà My
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
Hoa Vô Khuyết
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
Aduvjp
Xem chi tiết