Han Yujin

a) 5/2 . ( x + 2) - 10/3 = 1/6

b)1/3 . ( 3x . 2) + 25% = (-9/6)

c) ( x - 1) : 4/3 + 9/16 = (-5)^2/ 4^2

d) x+2 /3 = -12/7

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 18:09

a.

\(\dfrac{5}{2}\left(x+2\right)-\dfrac{10}{3}=\dfrac{1}{6}\)

\(\dfrac{5}{2}\left(x+2\right)=\dfrac{1}{6}+\dfrac{10}{3}\)

\(\dfrac{5}{2}\left(x+2\right)=\dfrac{7}{2}\)

\(x+2=\dfrac{7}{2}:\dfrac{5}{2}\)

\(x+2=\dfrac{7}{5}\)

\(x=\dfrac{7}{5}-2\)

\(x=-\dfrac{3}{5}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 18:11

Câu b giữa 3x và 2 là dấu gì vậy em?

c.

\(\left(x-1\right):\dfrac{4}{3}+\dfrac{9}{16}=\dfrac{\left(-5\right)^2}{4^2}\)

\(\left(x-1\right):\dfrac{4}{3}+\dfrac{9}{16}=\dfrac{25}{16}\)

\(\left(x-1\right):\dfrac{4}{3}=\dfrac{25}{16}-\dfrac{9}{16}\)

\(\left(x-1\right):\dfrac{4}{3}=1\)

\(x-1=1\times\dfrac{4}{3}\)

\(x-1=\dfrac{4}{3}\)

\(x=1+\dfrac{4}{3}\)

\(x=\dfrac{7}{3}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 18:12

d.

\(x+\dfrac{2}{3}=-\dfrac{12}{7}\)

\(x=-\dfrac{12}{7}-\dfrac{2}{3}\)

\(x=-\dfrac{50}{21}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Trần Hoàng Châu
Xem chi tiết
Hoàng Minh Tiến
Xem chi tiết
Đặng Vũ Trí Hiếu
Xem chi tiết
binn2011
Xem chi tiết
nguyenvanhoang
Xem chi tiết
Hoàng Nhật Minh
Xem chi tiết
Lê Mai Anh
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Linh
Xem chi tiết
Zenitsu
Xem chi tiết