Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Trà My

a,( - 150): (- 5) - 2. 52

b, 2040 - [10. (43- 46) :18 + 23 ]. 20220

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:47

a: \(\left(-150\right):\left(-5\right)-2\cdot5^2\)

\(=\dfrac{150}{5}-2\cdot25\)

=30-50

=-20

b: \(2040-\left[10\cdot\left(4^3-46\right):18+2^3\right]\cdot2022^0\)

\(=2040-\left[10\cdot\left(64-46\right):18+8\right]\)

\(=2040-\left[10\cdot18:18+8\right]\)

\(=2040-10-8=2030-8=2022\)

Bình luận (0)
dảk dảk bruh bruh lmao
6 tháng 12 2023 lúc 20:54
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Toàn
Xem chi tiết
Penguins
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lăm A Tám
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết