Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Lăm A Tám

Tìm x,y biết:

1) x(y-3)=-6 2) (2x-1)(y+2)=10 3) xy-3x-3y=0 4) xy-9x+y=13 5) [(x+5)^2]+[(2y-6)^2]=0 6) [(3x+15)^4]+/y-2/=0

Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 6 2022 lúc 22:12

1: x(y-3)=-6

\(\Leftrightarrow\left(x;y-3\right)\in\left\{\left(1;-6\right);\left(-6;1\right);\left(-1;6\right);\left(6;-1\right);\left(2;-3\right);\left(-3;2\right);\left(3;-2\right);\left(-2;3\right)\right\}\)

hay \(\left(x,y\right)\in\left\{\left(1;-3\right);\left(-6;4\right);\left(-1;9\right);\left(6;2\right);\left(2;0\right);\left(-3;5\right);\left(-2;6\right);\left(3;1\right)\right\}\)

2: (2x-1)(y+2)=10

\(\Leftrightarrow\left(2x-1;y+2\right)\in\left\{\left(1;10\right);\left(-1;-10\right);\left(5;2\right);\left(-5;-2\right)\right\}\)

hay \(\left(x,y\right)\in\left\{\left(1;8\right);\left(0;-12\right);\left(3;0\right);\left(-2;-4\right)\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hùng Tô
Xem chi tiết
Eun Na Rae
Xem chi tiết
Hà Hoàng Thiên
Xem chi tiết
Lăm A Tám
Xem chi tiết
phạm dương gia hân
Xem chi tiết
dscfad
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Toàn
Xem chi tiết
Xem chi tiết