Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Yến

Đang theo dõi (1)

Aki Tsuki