Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Sách Giáo Khoa

Tính :

a) \(\left(-25\right).8\)

b) \(18.\left(-15\right)\)

c) \(\left(-1500\right).\left(-100\right)\)

d) \(\left(-13^2\right)\)

Nguyễn Trần Thành Đạt
16 tháng 4 2017 lúc 16:46

Tích hai số cùng dấu thì dương.

Tích hai số khác dấu thì âm.

Với các phép tính nhân hai số nguyên khác dấu, nếu bạn đã thực sự làm quen rồi thì có thể bỏ bước nhân giá trị tuyệt đối đi cũng được.

a) (-25) .8 = -(|-25|.|8|) = -(25.8) = -200

b) 18.(-15) = -(|18|.|-15|) = -(18.15)= -270

c) (-1500).(-100) = |-1500|.|-100| = 1500.100 = 150000

d) (-13)2 = (-13).(-13) = |-13|.|-13| = 13.13 = 169

Bình luận (0)
Sagittarius
16 tháng 4 2017 lúc 16:46

a) (-25) .8 = -(|-25|.|8|) = -(25.8) = -200

b) 18.(-15) = -(|18|.|-15|) = -(18.15)= -270

c) (-1500).(-100) = |-1500|.|-100| = 1500.100 = 150000

d) (-13)2 = (-13).(-13) = |-13|.|-13| = 13.13 = 169

Bình luận (0)
Thu Thủy
16 tháng 4 2017 lúc 16:46

Sách Giáo Khoa

Tính:

a) (-25) . 8; b) 18 . (-15); c) (-1500) . (-100); d) (-13)2.

Bài giải:

a) -200; b) -270; c) 150 000; d) 169.

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
16 tháng 4 2017 lúc 16:47

a) -200;

b) -270;

c) 150 000;

d) 169.

Bình luận (0)
thuongnguyen
16 tháng 4 2017 lúc 16:53

a, (-25).8= -200

b, 18.(-15)=-270

c,(-1500).(-100)=150000

d,(-13)\(^2\)=196

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
16 tháng 4 2017 lúc 16:54

a) -200;

b) -270;

c) 150 000;

d) 169.

Bình luận (0)
Đỗ Thu Hải
29 tháng 4 2017 lúc 19:51

a)-200

b)-270

c)150000

d)-169

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết