Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Sách Giáo Khoa

Tính :

a) \(\left(+3\right).\left(+9\right)\)

b) \(\left(-3\right).7\)

c) \(13.\left(-5\right)\)

d) \(\left(-150\right).\left(-4\right)\)

e) \(\left(+7\right).\left(-5\right)\)

Phan Thùy Linh
16 tháng 4 2017 lúc 16:34

a) 27; b) -21; c) -65; d) 600; e) -35.

Bình luận (0)
Thu Thủy
16 tháng 4 2017 lúc 16:35

Sách Giáo Khoa

Tính:

a) (+3) . (+9); b) (-3) . 7; c) 13 . (-5);

d) (-150) . (-4); e) (+7) . (-5).

Bài giải:

a) 27; b) -21; c) -65; d) 600; e) -35.

Bình luận (0)
Sagittarius
16 tháng 4 2017 lúc 16:35

a) 3+9=12

b)-3.7=-21

c)13.-5=-65

d)-150.-4=600

e)7.-5=-35

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
16 tháng 4 2017 lúc 16:36

a) (+3). (+9)

= 27

b) (-3).7

= -(3.7)

= -21

c) 13.(-5)

= -(13.5)

= -65

d) (-150).(-4)

= 150.4

= 600

e) (+7).(-5)

= -(7.5)

= -35

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
16 tháng 4 2017 lúc 16:37

a) 27;

b) -21;

c) -65;

d) 600;

e) -35.

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
16 tháng 4 2017 lúc 16:39

a) 27;

b) -21;

c) -65;

d) 600;

e) -35.

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
16 tháng 4 2017 lúc 16:46

a) 27;

b) -21;

c) -65;

d) 600;

e) -35.

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
2 tháng 8 2019 lúc 10:21

a) (+3). (+9)

= 27

b) (-3).7

= -(3.7)

= -21

c) 13.(-5)

= -(13.5)

= -65

d) (-150).(-4)

= 150.4

= 600

e) (+7).(-5)

= -(7.5)

= -35

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết