Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

Lê Văn Toàn

8(x-3)3 + x3 = 6x2 - 12x +8

Đỗ Thanh Hải
3 tháng 7 2021 lúc 7:44

\(8.\left(x-3\right)^3+x^3=6x^2-12x+8\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-6\right)^3=-x^3+6x^2-12x+8\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-6\right)^3=\left(2-x\right)^3\)

\(\Leftrightarrow2x-6=2-x\)

\(\Leftrightarrow3x=8\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{8}{3}\)

Vậy pt có nghiệm x = \(\dfrac{8}{3}\)

Bình luận (2)
missing you =
3 tháng 7 2021 lúc 7:45

\(8\left(x-3\right)^3+x^3=6x^2-12x+8\)

\(< =>8\left(x^3-9x^2+27x-27\right)+x^3-6x^2+12x-8=0\)

\(< =>8x^3-72x^2+216x-216+x^3-6x^2+12x-8=0\)

\(< =>9x^3-78x^2+228x-224=0\)

\(< =>\left(3x-8\right)\left(3x^2-18x+28\right)=0\)

đến đây dễ rồi bạn tự làm 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Vi
Xem chi tiết
Thị Hương Đào
Xem chi tiết
Thị Hương Đào
Xem chi tiết
Phudaikl123
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
erza sarlet
Xem chi tiết
Dũng Nguyễn Quốc
Xem chi tiết
Dũng Nguyễn Quốc
Xem chi tiết
Anh Duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)