Cô Bơ zịt zàng

4)-(-3);-(+2);0;+(-5);4;7-8 sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:10

-(-3)=3

-(+2)=-2

0=0

+(-5)=-5

4=4;7-8=-1

Ta có: 3>0

0>-1>-2>-5

Do đó: 3>0>-1>-2>-5

=>-(-3)>0>7-8>-(+2)>+(-5)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mai
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mai
Xem chi tiết
Song Ngư
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
tranthianhkieu
Xem chi tiết