Nguyễn Hoàng Hà Giang

2020 - [ 45 - ( 6 - 1)2] + 19920

Ai thích tui
4 tháng 11 lúc 20:12

2020 - [ 45 - ( 6 - 1)2] + 19920

= 2022 - [ 45 -  52 ]  + 19920

=  2022 - [ 45 - 25 ]  + 1992

=   2022 -    20          + 1992

=           2002             + 1992

=                3994

Bình luận (4)
Hoàng Gia Minh
4 tháng 11 lúc 20:15

= 2020 - [ 45 - ( 6 - 1)2 ]  + 1 = 2020 - [ 45 - 52  ]  +1 = 2020 - [ 45 - 25 ] + 1 =2020 - 20 + 1 = 2000 + 1 = 2001

Bình luận (0)
ERROR
4 tháng 11 lúc 20:16

\(= 2022 - [ 45 - 5^2 ] + 1992\)

\(= 2022 - [ 45 - 25 ] + 1992\)

\(= 2022 - 20 + 1992\)

\(= 2002 + 1992\)

\(= 3994\)

Bình luận (4)
Nhàn Phan
4 tháng 11 lúc 20:35

2020-[45-(6-1)^2]+1992^0

=2020-[45-5^2]+1

=2020-[45-25]+1

=2020-20+1

=2000+1

=2001

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
36.Trần Minh Thắng
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
JuliaB
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Huyền
Xem chi tiết
★彡℘é✿ทợท彡★ 2
Xem chi tiết
katty money
Xem chi tiết
Hoang Minh Ha
Xem chi tiết
Minh Anh Vũ
Xem chi tiết
Hoang Minh Ha
Xem chi tiết
Huy Anh Lê
Xem chi tiết