Nguyễn Hoàng Hà Giang

15 + ( x + 2 )2 : 3 = 18

ILoveMath
4 tháng 11 lúc 21:01

`15+(x+2)^2 :3=18`

`=>(x+2)^2 :3=3`

`=>(x+2)^2 =9`

`=>(x+2)^2 =(+- 3)^2`

`TH1:x+2=-3`

`=>x=-5`

`TH2:x+2=3`

`=>x=1`

Vậy `x in {-5;1}`

Bình luận (0)
Van Toan
4 tháng 11 lúc 20:54

\(15+\left(x+2\right)^2:3=18\\ \left(x+2\right)^2:3=18-15\\ \left(x+2\right)^2:3=3\\ \left(x+2\right)^2=3.3\\ \left(x+2\right)^2=9\\ \left(x+2\right)^2=3^2\\ x+2=3\\ x=3-2\\ x=1\\ Vậyx=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Zenitsu
Xem chi tiết
Bùi Danh Nghệ
Xem chi tiết
Call Me_MOSTER
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Anh
Xem chi tiết
An Sơ Hạ
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
Xem chi tiết
Lê Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
trần thị thu
Xem chi tiết
Đỗ Yến Nhi
Xem chi tiết