Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 3198
Điểm GP 472
Điểm SP 2501

Người theo dõi (46)

Đức Kiên
châu_fa
Nguễn Vũ Huy
Bảo Nhyy >

Đang theo dõi (1)

Van Toan