Hùng Phan Đức

1) Cho biểu thức A= (2x-9)/(x^2-5x+6) - (x+3)/(x-2) + (2x+4)/(x-3) với x khác 2 và 3

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm các giá trị của x để A=2

2) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x^4 + 2yx^2 + y^2 -9

 

Nguyễn Việt Lâm
26 tháng 3 lúc 22:10

1.

\(A=\dfrac{2x-9}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}-\dfrac{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}+\dfrac{\left(2x+4\right)\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\)

\(=\dfrac{2x-9-\left(x^2-9\right)+\left(2x^2-8\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\)

\(=\dfrac{x^2+2x-8}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}=\dfrac{\left(x-2\right)\left(x+4\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\)

\(=\dfrac{x+4}{x-3}\)

b.

\(A=2\Rightarrow\dfrac{x+4}{x-3}=2\Rightarrow x+4=2\left(x-3\right)\)

\(\Rightarrow x=10\) (thỏa mãn)

2.

\(x^4+2x^2y+y^2-9=\left(x^2+y\right)^2-3^2=\left(x^2+y-3\right)\left(x^2+y+3\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Anh Đức
Xem chi tiết
Phan Hà Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Văn A
Xem chi tiết
Lê Quỳnh Chi Phạm
Xem chi tiết
Vương Thị Hải Ngọc
Xem chi tiết
Lê Thùy Ánh
Xem chi tiết
việt lê
Xem chi tiết
Lê Thị Hải Yến
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)