Cô Bé Mùa Đông

1. (a+b+c)-a3 - b3 - c3

2. x3+y2-3xy+1

3. 4x2+9y2-12xy+4x-6y+3

4. (b2+c2-a2)2 -4b2c2

5. x2-7x+6

 


Các câu hỏi tương tự
Trương Anh Kiệt
Xem chi tiết
Phạm Hải Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Lợi
Xem chi tiết
你混過 vulnerable 他 難...
Xem chi tiết
Hoàng Hưng Đạo
Xem chi tiết
Anh Bùi Thị
Xem chi tiết
vuni
Xem chi tiết
Nguyên Lê
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trịnh Như Ngọc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)