H7bc9k

 

 

 

1-3+5-7...+2021-2023 bằng mấy và giải như nào

 

 

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:50

Đặt A=1-3+5-7+...+2021-2023

Số số lẻ trong khoảng từ 1 đến 2023 là:

\(\dfrac{2023-1}{2}+1=\dfrac{2022}{2}+1=1011+1=1012\left(số\right)\)

Ta có: 1-3=5-7=...=2021-2023=-2

=>Sẽ có \(\dfrac{1012}{2}=506\) cặp số có tổng là -2 trong biểu thức A

=>\(A=506\cdot\left(-2\right)=-1012\)

Bình luận (1)
bla
6 tháng 12 2023 lúc 20:56

 

\(1-3+5-7...+2021-2023\)

\(=(1-3)+(5-7)+....+(2021-2023) \\ =-2+(-2)+...+(-2) \text{có 1012 số } \\ = -2.1012 \\ =2024\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phankhanhha
Xem chi tiết
đinh văn tiến d
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Cao Tùng Lâm
Xem chi tiết
Nhu Minh Duong
Xem chi tiết
Thu Huyền Trần
Xem chi tiết
Phan Bá Hưng
Xem chi tiết
Nhật Minh
Xem chi tiết
Nhi Huỳnh
Xem chi tiết