camcon
Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 5 lúc 20:54

Đang làm biếng, hướng dẫn:

Qua O kẻ đường thẳng song song DM cắt BC tại E và AD tại F

OE là đường trung bình tam giác BDM nên E là trung điểm BM

DMEF là hình bình hành nên \(DF=BE=\dfrac{1}{4}BC=a\)

\(\Rightarrow DF=\dfrac{1}{3}AF\)

Từ đó \(\Rightarrow d\left(DM;SO\right)=d\left(D;\left(SEF\right)\right)=\dfrac{1}{3}d\left(A;\left(SEF\right)\right)\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết