camcon
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 13:28

\(\Leftrightarrow\left(log_3x+2\right)^2-\left(m+5\right)log_3x+3m-10=0\)

Đặt \(log_3x=t\in\left[0;4\right]\)

\(\Rightarrow\left(t+2\right)^2-\left(m+5\right)t+3m-10=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-\left(m+1\right)t+3m-6=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-t-6-m\left(t-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t-3\right)\left(t+2\right)-m\left(t-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t-3\right)\left(t+2-m\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}t=3\\t=m-2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m-2\ne3\\0\le m-2\le4\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\ne5\\2\le m\le6\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết