camcon
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 23:03

\(\Leftrightarrow4^{\left(x-1\right)^2}-2m.2^{\left(x-1\right)^2}+3m-2=0\)

Đặt \(2^{\left(x-1\right)^2}=t\ge1\)

\(\Rightarrow f\left(t\right)=t^2-2m.t+3m-2=0\) (1)

Pt có 4 nghiệm pb khi (1) có 2 nghiệm thỏa mãn \(t_1>t_2>1\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\Delta'=m^2-\left(3m-2\right)>0\\f\left(1\right)=1-2m+3m-2>0\\\dfrac{t_1+t_2}{2}=m>1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}m>2\\m< 1\end{matrix}\right.\\m>1\\m>1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m>2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết