RAVG416
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:26

14.

a.

Phân số chỉ số phần trang sách đọc trong ngày 3 là:

\(1-\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{3}.\left(1-\dfrac{1}{5}\right)\right)=\dfrac{4}{15}\)

Số trang của cuốn sách là:

\(200:\dfrac{4}{15}=750\) (trang)

b.

Số trang đọc trong ngày 1 là:

\(750.\dfrac{1}{5}=150\) (trang)

Số trang đọc trong ngày 2 là:

\(750-\left(200+150\right)=400\) (trang)

c.

Tỉ số trang sách đọc trong ngày 1 và ngày 3 là:

\(150:200=\dfrac{3}{4}\)

d.

Phần trăm số trang sách đọc trong ngày đầu là:

\(\dfrac{150}{750}\times100\%=20\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:31

15.

a.

Số gạo bán được trong ngày 3 chiếm số phần gạo của cửa hàng là:

\(\dfrac{3}{7}\times25\%=\dfrac{3}{28}\)

Số gạo bán trong ngày 2 chiếm số phần gạo của cửa hàng là:

\(1-\left(\dfrac{3}{7}+\dfrac{3}{28}\right)=\dfrac{13}{28}\)

Số gạo ban đầu của cửa hàng là:

\(26:\dfrac{13}{28}=56\) (tấn)

b,

Số gạo cửa hàng bán trong ngày 1:

\(56\times\dfrac{3}{7}=24\) (tấn)

Số gạo bán trong ngày 3 là:

\(56\times\dfrac{3}{28}=6\) (tấn)

c.

Tỉ số gạo bán trong ngày 2 và ngày 1 là:

\(26:24=\dfrac{13}{12}\)

d.

Số gạo bán trong ngày 1 chiếm số % là:

\(\dfrac{24}{56}\times100\%\approx43\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:22

13.

a. Số học sinh cả lớp là:

\(8:\dfrac{1}{5}=40\) (học sinh)

b.

Số học sinh khá là:

\(40.40\%=16\) (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

\(40.\dfrac{1}{4}=10\) (học sinh)

Số học sinh yếu là:

\(40-\left(8+16+10\right)=6\) (học sinh)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:36

16.

a. Đổi \(25\%=\dfrac{1}{4}\)

Phân số chỉ số phần học sinh trung bình so với cả lớp là:

\(1-\left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{1}{12}\)

Số học sinh của lớp là:

\(3:\dfrac{1}{12}=36\) (học sinh)

b.

Số học sinh giỏi là: 

\(36\times\dfrac{1}{4}=9\) (học sinh)

Số học sinh khá là:

\(36\times\dfrac{2}{3}=24\) (học sinh)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết