Mon an
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 23:57

a: 2;3;5;7;11;13;17;19

b: M={0;1;2;3;4}

c: Các bội của 6 trong các số -12;-6;-4;-2;0;2;4;6;12 là:

A={-12;-6;0;6;12}

Các ước của 12 trong các số -12;-6;-4;-2;0;2;4;6;12 là:

B={-12;-6;-4;-2;2;4;6;12}

d: \(29-\left[16+3\cdot\left(51-49\right)\right]\)

\(=29-\left[16+3\cdot2\right]\)

\(=29-16-6\)

=13-6=7

e: \(75-\left(3\cdot5^2-4\cdot2^3\right)\)

\(=75-\left(3\cdot25-4\cdot8\right)\)

\(=75-75+32\)

=32

f: \(2^2\cdot3-\left(1^{10}+8\right):3^2\)

\(=4\cdot3-\dfrac{1+8}{9}\)

\(=12-\dfrac{9}{9}\)

=12-1

=11

g: \(M=3^8:3^6=3^{8-6}=3^2=9\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết