Quang Bảo Lương
乇尺尺のレ
6 tháng 12 2023 lúc 22:08

\(1/n_{SO_2}=\dfrac{7,437}{24,79}=0,3mol\\ n_{KOH}=0,25.2=0,5mol\\ T=\dfrac{0,5}{0,2}=2,5\)

→Tạo muối trung hòa, KOH dư\(\left(K_2SO_3\right)\)

\(2KOH+SO_2\rightarrow K_2CO_3+H_2O\)

0,4             0,2           0,2         

\(m_{dd}=250.1,2+0,3.64=319,2g\\ C_{\%K_2SO_3}=\dfrac{0,2.138}{319,2}\cdot100\%=8,65\%\\ C_{\%KOH}=\dfrac{\left(0,5-0,4\right).56}{319,2}\cdot100\%=1,75\%\)

\(2,BaCl_2+K_2SO_3\rightarrow BaSO_3+2KCl\\ n_{\downarrow}=n_{BaSO_3}=n_{K_2SO_3}=0,2mol\\ m_{\downarrow}=m_{BaSO_3}=0,2.217=43,4g\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
La Vy
Ng Văn Linhh
Xem chi tiết
Đinh KHánh Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết