19.83.Ánh linh Nguyễn
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:31

10 doesn't arrive

11 was washing - rang

12 was eating - were drinking

13 is running

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tịnh y
Xem chi tiết
Phạm Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết
Aloha Mine
Xem chi tiết
?????
?????
?????