19.83.Ánh linh Nguyễn
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:51

1 starts

2 doesn't play

3 likes

4 don't go

5 was playing - entered

6 was studying - came

7 bake

8 don't do

9 writes

10 doesn't arrive

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tịnh y
Xem chi tiết
Phạm Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết
Aloha Mine
Xem chi tiết
?????
?????
?????