my dang
Kiều Vũ Linh
15 tháng 3 lúc 20:03

Tổng hai số lúc sau:

88,8 + 5,4 - 6,7 = 87,5

Tổng số phần bằng nhau: 1 + 4 = 5 (phần)

Số thứ nhất lúc sau:

87,5 : 5 × 4 = 70

Số thứ nhất lúc đầu:

70 - 5,4 = 64,6

Số thứ hai lúc đầu:

88,8 - 64,6 = 24,2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Khánh Toàn
Xem chi tiết
Joy Ellen My
Xem chi tiết
Nguyễn bảo linh
Xem chi tiết
UchihaSasuke
Xem chi tiết
Giúp nan ơi ( hải) hải g...
Xem chi tiết
Nguyễn Thân Trà My
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Lê Minh5a2
Xem chi tiết