Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2022 lúc 23:18

\(=\dfrac{3x-12-15x-60+3-2x}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}=\dfrac{-14x-69}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ran Kudo
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Ngọc Mai
Xem chi tiết
BLINK 😂
Xem chi tiết
Lê Thanh Thảo Vy
Xem chi tiết
Lê Thanh Thảo Vy
Xem chi tiết
Trần Nam Khánh
Xem chi tiết
Trần Nam Khánh
Xem chi tiết