Trần Linh Chi
Không Tan Tuyết
22 tháng 11 lúc 20:20

1.food bank

2. donate

3.volunteers

4.homeless

5. charity

6.endless

7.confidence

8.meaningful 

9. helpful

10.orphanage

Bình luận (0)
Cô Ngô Phương
22 tháng 11 lúc 20:23

1 charities

2 donate

3 volunteers

4 homeless

5 food bank

6 endless

7 confidence

8 meaningful

9 helpful

10 orphanage

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tịnh y
Xem chi tiết
Phạm Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết
Aloha Mine
Xem chi tiết
?????
?????
?????