Hồng Phúc
16 tháng 4 lúc 7:22

Làm hết à😳

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hàm số y = a x 2 + bx + c có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. a > 0, b > 0, c < 0.

B. A > 0, b < 0, c > 0.

C. A < 0, b > 0, c < 0.

D. A < 0, b > 0, c > 0.

Pham Trong Bach

Tập nghiệm T của phương trình: x − 3 x − 4 = x − 3 x − 4 là:

A. T = [3; +∞).

B. T = [4; +∞).

C. T = (4; +∞).

D. T = ∅.

Pham Trong Bach

Số nghiệm của phương trình 2 x + 2 x + 2 = − x 2 + 2 x + 2 là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN