Han Tran
Nguyễn Quang Minh
27 tháng 5 lúc 5:54

b1 
đổi 42p = 0,7h  ; 6h42p = 6,7h 
thời gian ô tô đi hết quãng đường là : 
\(t=\dfrac{S}{t}=\dfrac{203,4}{45,2}=4,5\left(h\right)\) 
ô tô đến lúc : 6,7 + 4,5 + 0,7 = 11,9(h) hay 11h 54p 
 

Bình luận (0)
Lê Michael
27 tháng 5 lúc 6:49

Bài 2)

Tổng vận tốc của 2 xe là:

\(43,4+31,6=75\left(\dfrac{km}{giờ}\right)\)

Thời gian gặp nhau :

\(270:75=3,6\left(giờ\right)=3giờ36phút\)

Hai xe gặp nhau lúc:

\(6giờ48phút+3giờ36phút=10giờ24phút\)

 

Bài 3)

Chiều cao mực nước trong bể là:

\(36,4:5,2:3,5=2\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thương Hoài
27 tháng 5 lúc 2:11

Bây giờ thì buồn ngủ rồi em ơi sáng mai chị giải giúp cho 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự