Thuận An Trần Bích
nguyễn thị hương giang
3 tháng 12 2021 lúc 8:43

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E  = 8 V;  r = 1 , 0   Ω ;   R 1 = 12   Ω ;   R 2 = 6   Ω . Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0 , 33  A ≈ 1 3  A.  Nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong 10 phút là 

A. 5,4 kJ.   

B. 1,8 kJ.    

C. 9,6 kJ.    

D. 2,4 kJ

Hoàng Đức Long

Cho mch đin như hình bên. Biết E = 12V; r = 1 Ω; R1 = 5  Ω;

R2 = R3 =  10 Ω. Bỏ qua đin tr của dây ni. Hiu đin thế giữa hai đu R1 là

A. 10,2 V. 

B. 4,8 V.

C. 9,6 V. 

D. 7,6 V

Hoàng Đức Long

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có E1=12V, E2=6V và điện trở trong không đáng kể. R 1 = 4 Ω , R 2 = 8 Ω . Tính năng lượng mà mỗi nguồn cung cấp trong 5 phút.

A. W1 = 5400J, W2 = 2700J

B. W1 = 2700J, W2 = 5400J

C. W1 = 8100J, W2 = 2700J

D. W1 = 5400J, W2 = 8100J

Hoàng Đức Long

Điện trở trong của một ác quy là 0,06W, trên vỏ của nó có ghi 12V. Mắc vào hai cực của ác quy một bóng đèn 12V–5W. Cường độ dòng điện qua đèn là 

A. 0,146A  

B. 0,416A           

 C. 2,405A            

D. 0,2405A

Hoàng Đức Long

Một mạch điện gồm 1 nguồn có E=12V, điện trở mạch ngoài là 5W. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2A. Điện trở trong của nguồn điện bằng bao nhiêu

Hoàng Đức Long

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n 1 = 4 3  sang thủy tinh có chiết suất n 2 = 1 , 5.  Tính góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới, biết góc tới i = 30 °

Hoàng Đức Long

Một khung dây phẳng diện tích   20   c m 2 , gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 30 °  và có độ lớn bằng 2.10 − 4    T .  Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

Hoàng Đức Long

Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong các trường hợp:

a) Đưa nam châm lại gần khung dây.  

b) Kéo nam châm ra xa khung dây.

Hoàng Đức Long

Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500 c m 3 . Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị bên. Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm t = 0,05 s là

A. 0,2 V.

B. 0,25 V.

C. 2,5 V.

D. 2 V.

Hoàng Đức Long

Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt electron:

A. tia lửa điện 

B. sét 

C. hồ quang điện  

D. cả 3 đều đúng

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)