ADN - Gen - Mã di truyền

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: ADN - Gen - Mã di truyền

Câu 11.

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

  1. \(\frac{{Ab}}{{ab}}{\rm{Dd}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}{\rm{dd}}\)
  2. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}} \times \frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}\)
  3. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{DD}} \times \frac{{AB}}{{ab}}{\rm{dd}}\)
  4. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}{\rm{dd}}\)
Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...