Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (10:19)

Câu 3:

uses crt;

var n,i,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap so doi bong:'); readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n-1 do

t:=t+i;

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Pascal
14 giờ trước (0:49)

Program HOC24;

var s: string;

begin

write('Nhap xau: '); readln(s);

write('Xau sau khi loc: ');

for i:=1 to length(s) do

if s[i] in ['A'..'z'] then write(s[i]);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 giờ trước (20:31)

Câu 4: 

a) 

uses crt;

var n:integer;

{---------------------ham-tinh-giai-thua-----------------------}

fucntion gt(x:integer):real;

var i:integer;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do 

 gt:=gt*i;

end;

{--------------------chuong-trinh-chinh---------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

writeln(gt(n):0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 giờ trước (20:32)

b) 

uses crt;

var n:integer;

{-------------------thu-tuc-tinh-giai-thua------------------------}

procedure gt(x:integer);

var i:integer;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do

  gt:=gt*i;

writeln(gt);

end;

{-----------------chuong-trinh-chinh--------------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

gt(n);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 giờ trước (20:33)

Câu 6:

Hàm tính giá trị \(F\left(a\right)=a^4\)

function tinhham(a:integer):integer;

begin

tinhham:=a*a*a*a;

end;

Bình luận (0)
Maximilian
Hôm qua lúc 13:30

Bài 14 - 15: Kiểu dữ liệu tệp. Thao tác với tệp

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 giờ trước (20:36)

uses crt;

var a,b:integer;

{-------------------thu-tuc-nhap-------------------}

procedure nhap(var n:integer);

begin

write('Nhap so tu nhien:'); readn(n);

end;

{---------------------ham-tinh-tong----------------------}

function tong(x,y:integer):integer;

begin

tong:=x+y;

end;

{-----------------chuong-trinh-chinh---------------}

begin

clrscr;

nhap(a);

nhap(b);

writeln(tong(a,b));

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 giờ trước (20:49)

thực hiện công việc nhập n số từ bàn phím

Bình luận (0)
Vocie The
Hôm kia lúc 23:28

undefined

Bình luận (2)
Vocie The
Hôm kia lúc 23:46

Nhập số . In ra số đó dưới dạng chữ ví dụ :1=> một, 12=> một hai. 1234=> một hai ba bốn

 

Bình luận (3)
Vocie The
22 giờ trước (16:41)

 Viết 1 functions cho việc khởi tạo thông tin của một người(lưu dưới dạng một chuỗi ) .yêu cầu: nhập số lượng ng , sử dụng funtions đã tạo lưu người đó vào 1 danhhh sách, in ra danhh sách đó

Bình luận (1)

uses crt;

var xa,ya,xb,yb,xc,yc:integer;

ab,ac,bc,cv,p,s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap toa do diem A:'); readln(xa,ya);

write('Nhap toa do diem B:'); readln(xb,yb);

write('Nhap toa do diem C:'); readln(xc,yc);

ab:=sqrt(sqr(xa-xb)+sqr(ya-yb));

ac:=sqrt(sqr(xa-xc)+sqr(ya-yc));

bc:=sqrt(sqr(xb-xc)+sqr(yb-yc));

if (ab+bc>ac) and (ab+ac>bc) and (ac+bc>ab) then

begin

cv:=ab+bc+ac;

p:=cv/2;

s:=sqrt(p*(p-ab)*(p-ac)*(p-bc));

writeln('Chu vi la: ',cv:4:2);

writeln('Dien tich la: ',dt:4:2);

kt:=0;

if (ab=ac) and (ab<>bc) and (ac<>bc) then kt:=1;

if (ac=bc) and (ac<>ab) and (bc<>ab) then kt:=1;

if (ab=bc) and (ab<>ac) and (bc<>ac) then kt:=1;

if (ab=ac) and (ac=bc) then kt:=2;

if sqr(ab)=sqr(ac)+sqr(bc) then kt:=3;

if sqr(ac)=sqr(ab)+sqr(bc) then kt:=3;

if sqr(bc)=sqr(ab)+sqr(ac) then kt:=3;

if kt=0 then writeln('Day la tam giac thuong');

if kt=1 then writeln('Day la tam giac can');

if kt=2 then writeln('Day la tam giac deu');

if kt=3 then writeln('Day la tam giac vuong');

end

else writeln('Day khong phai la toa do 3 dinh cua mot tam giac');

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN