Quang Nhân
9 phút trước

Phát biểu không đúng là

A. Tất cả các halogen đều có các số oxi hoá: -1,0, +1, +3, +5 và +7.

B. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kì.

C. Các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

D. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot.

Flo chỉ có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất

Bình luận (0)
traitimtrongvang
9 phút trước

Đáp án A

Flo chỉ có số oxi hóa là -1

Bình luận (0)
traitimtrongvang
7 giờ trước (12:54)

\(n_{NO} = \dfrac{3,136}{22,4}= 0,14\ mol\ ;\ n_{Fe(NO_3)_3} = \dfrac{2,7m}{242} (mol)\\ \Rightarrow n_{Fe(NO_3)_2} = \dfrac{m}{56} - \dfrac{2,57m}{242}(mol)\\ BT\ e\ : 2(\dfrac{m}{56} - \dfrac{2,7m}{242}) + 3.\dfrac{2,7m}{242} = 0,14.3\\ \Rightarrow m = 8,96\ gam\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
7 giờ trước (12:51)

\(n_{NO} =\dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\\ 4H^+ +NO_3^- \to NO + 2H_2O\\ n_{HNO_3\ pư} = 4n_{NO} = 0,3.4 = 1,2(mol)\\ \Rightarrow n_{Fe\ pư} = 1,2.32,5\% = 0,39(mol)\\ \Rightarrow m = 0,39.56 = 21,84\ gam\\ n_{Fe(NO_3)_2} = a\ mol\ ;\ n_{Fe(NO_3)_3} = b\ mol\\ \Rightarrow a + b = 0,39(1)\\ BT\ e\ :2a + 3b = 0,3.3(2)\\ (1)(2) \Rightarrow a = 0,27 ; b = 0,12\\ \Rightarrow m_{Fe(NO_3)_3} = 0,12.242 = 29,04\ gam\)

Bình luận (0)
Lyly Nguyễn
6 giờ trước (13:17)

cho 8.96 g fe tan hết trong dd hno2 loãng thu được dd X chứa 34.38 g chất tan. tính kl fe(no3)3 trong đd X

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
8 giờ trước (11:14)

\(n_S=\dfrac{4.8}{32}=0.15\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=\dfrac{5.6}{22.4}=0.25\left(mol\right)\)

\(S+O_2\underrightarrow{t^0}SO_2\)

\(0.15..0.15...0.15\)

\(V_{khí}=V_{O_2\left(dư\right)}+V_{SO_2}=\left(0.25-0.15\right)\cdot22.4+0.15\cdot22.4=5.6\left(l\right)\)

 

 

Bình luận (1)
Quang Nhân
8 giờ trước (11:05)

\(n_{H_2}=\dfrac{3.36}{22.4}=0.15\left(mol\right)\)

\(\overline{M}+2HCl\rightarrow\overline{M}Cl_2+H_2\)

\(0.15..............................0.15\)

\(M_{\overline{M}}=\dfrac{2.25}{0.15}=15\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(A< 15< B\)\(\)

\(A=9\Rightarrow A:Be\)

\(B=24\Rightarrow B:Mg\)

\(n_{HCl}=2n_{H_2}=2\cdot0.15=0.3\left(mol\right)\)

\(BTKL:\)

\(m_{KL}+m_{HCl}=m_M+m_{H_2}\)

\(\Rightarrow m_M=2.25+0.3\cdot36.5-0.15\cdot2=12.9\left(g\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
20 giờ trước (23:15)

Coi hỗn hợp gồm Na2CO3(x mol) ; KHCO3(y mol)

Ta có : 106x + 100y = 10,2(1)

\(Na_2CO_3 + 2HCl \to 2NaCl + CO_2 + H_2O\\ KHCO_3 + HCl \to KCl + CO_2 + H_2O\\ n_{CO_2} = x + y = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(2)\)

Từ (1)(2) suy ra: \(x = \dfrac{1}{30} ; y = \dfrac{1}{15}\)

\(m_{dd\ HCl} = D.V = 1,1.300 = 330(gam)\\ m_{dd\ sau\ pư} = 10,2 + 330 - 0,1.44 = 335,8(gam)\\ n_{Na_2CO_3} = 2x = \dfrac{1}{15}(mol)\\ \Rightarrow C\%_{Na_2CO_3} = \dfrac{\dfrac{1}{15}58,5}{335,8}.100\% = 1,16\%\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 giờ trước (23:05)

\(d_{\dfrac{Cl_2}{F_2}}=\dfrac{35.5\cdot2}{19\cdot2}=1.87\)

\(\Rightarrow C\)

Bình luận (0)
Duy Ank
21 giờ trước (22:59)

PTHH: \(2NaCl_{\left(r\right)}+H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}Na_2SO_4+2HCl\)

Ta có: \(n_{HCl}=\dfrac{50\cdot14,6\%}{36,5}=0,2\left(mol\right)=n_{NaCl}\)

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,2\cdot58,5=11,7\left(g\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Hôm qua lúc 12:40

\(n_{H_2S} = \dfrac{22,4}{22,4} = 1(mol)\\ n_{KOH} = \dfrac{280.40\%}{56} = 2(mol) = 2n_{H_2S}\)

Suy ra : muối tạo thành chỉ có K2S

\(2KOH + H_2S \to K_2S + 2H_2O\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN