Kudo Shinichi
7 giờ trước (14:21)

Câu 1:

\(H_2SO_4\left\{{}\begin{matrix}p=2p_H+p_S+4p_O=2.1+16+4.8=50\\e=p=50\\n=2n_H+n_S+4.n_O=2.1+16+8.4=50\end{matrix}\right.\)

\(Na_3PO_4\left\{{}\begin{matrix}p=3p_{Na}+p_P+4p_O=3.11+15+4.8=80\\e=p=80\\n=3n_{Na}+n_P+4n_O=84\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
7 giờ trước (14:20)

H2SO4

gồm 2 nt Hidro , 1 nt lưu huỳnh , 4 nguyên tử oxi

Na3PO4

gồm 3 nguyên tử Na , 1 nguyên tử P, 4 nguyên tử Oxi

Bình luận (0)
hnamyuh
7 giờ trước (14:19)

Câu 4 : 

Nguyên tử S có 16p, 16 e, 16 n

Nguyên tử O có 8p, 8e, 8n

Suy ra : Tổng số hạt trong $SO_4^{2-}$ = (16 + 16 + 16) + 4(8 + 8 + 8) + 2 = 146$

Đáp án D

Câu 5 : Đáp án A

Câu 6 : Nguyên tố Natri có 11p, 11 e, 12n

Tổng số hạt trong $Na^+ = 11 + 11 + 12 - 1 = 33$

Đáp án B

Bình luận (0)
hnamyuh
7 giờ trước (14:13)

Trong nguyên tử M : 

Gọi số hạt proton = số hạt electron = $p$

Gọi số hạt notron = n

Ta có :

$2p + n + 8.2 + 8 = 60$ và $(2p + 8.2) = 2(n + 8)$

Suy ra : p = 12 ; n = 12

Vậy M là nguyên tố Magie ( Ô 12, chu kì 3 nhóm IIA)

CTHH cần tìm : $MgO$

Bình luận (2)
Na Gaming
Hôm qua lúc 21:26

là I- chứ c,vì nó ưu tiên ion có trong thành phần nhân

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 20:43

Coi hỗn hợp gồm : $Fe(a\ mol) ; O(b\ mol) ; Cu(c\ mol)$

Ta có : $56a + 16b + 64c = 2,44(1)$

$n_{SO_2} = \dfrac{0,504}{22,4} = 0,0225(mol)$

Bảo toàn electron : $3n_{Fe} + 2n_{Cu} = 2n_O + 2n_{SO_2}$
$\Rightarrow 3a + 2c = 2b + 0,0225.2(2)$

$n_{Fe_2(SO_4)_3} = 0,5a(mol)$
$n_{CuSO_4} = c(mol)$
$\Rightarrow m_{muối} =0,5a.400 + 160c = 6,6(3)$

Từ (1)(2)(3) suy ra a = 0,025 ; b = 0,025 ; c = 0,01

$\%m_{Cu} = \dfrac{0,01.64}{2,44}.100\% = 26,23\%$

$n_{Fe} : n_O = 0,025 : 0,025 = 1 : 1$

Suy ra CT của oxit là $FeO$

Bình luận (0)
Karik-Linh
Hôm qua lúc 20:44

Coi hỗn hợp X gồm các nguyên tố Fe (x mol) , O (y mol) và Cu (z mol).

=> Hai muối sunfat là Fe2(SO4)3 (\(\dfrac{x}{2}\) mol) và CuSO4 (z mol)

Ta có :

\(\left\{{}\begin{matrix}56x+16y+64z=2,44\\Bt\left(e\right):3x-2y+2z=\dfrac{2.0,504}{22,4}\\\dfrac{400x}{2}+160z=6,6\end{matrix}\right.\)

=>x=y=0,025, z=0,01

=>%Cu=\(\dfrac{0,01.64}{2,44}100\%=26,23\%\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm qua lúc 20:46

Quy đổi hh thành: \(\left\{{}\begin{matrix}Fe:a\left(mol\right)\\O:b\left(mol\right)\\Cu:c\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> 56a + 16b + 64c = 2,44 (*)

BTNT Fe, Cu: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{2}n_{Fe}=0,5a\left(mol\right)\\n_{CuSO_4}=n_{Cu}=c\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> 0,5a.400 + 160c = 6,6 (**)

\(n_{SO_2}=\dfrac{0,504}{22,4}=0,0225\left(mol\right)\)

BTe: \(3n_{Fe}+2n_{Cu}=2n_O+2n_{SO_2}\)

=> 3a - 2b + 2c = 0,045 (***)

Từ (*), (**), (***) => \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,025\\b=0,025\\c=0,01\end{matrix}\right.\)

=> \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,025}{0,025}=\dfrac{1}{1}\) => CTHH của FexOy là FeO

\(\%m_{Cu}=\dfrac{0,01.64}{2,44}.100\%=26,23\%\)

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 19:10

a) 

$CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O$
$Cu + 2H_2SO_{4_{đặc}} \xrightarrow{t^o}CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

Khí A : Lưu huỳnh đioxit

b) Theo PTHH : $n_{Cu} = n_{SO_2} = n_{1,12}{22,4} = 0,05(mol)$
$\%m_{Cu} = \dfrac{0,05.64}{10}.100\% = 32\%$

$\%m_{CuO} = 100\% - 32\% = 68\%$

Bình luận (0)

Theo đề, ta có: 

\(\left\{{}\begin{matrix}2\left(Z_M+Z_x\right)+N_M+N_X=60\\2\left(Z_M+Z_X\right)-\left(N_M+N_X\right)=20\\2Z_M-2Z_X=8\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}Z_M+Z_X=20\\Z_M-Z_X=4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow Z_M=12;Z_X=8\)

Bình luận (0)

\(\left\{{}\begin{matrix}2Z+N=96\\2Z-N=40\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}Z=34\\N=28\end{matrix}\right.\)

=>ZM=34-16=18

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 15:30

Trong nguyên tử M :

Gọi số hạt proton = số hạt electron = $p_M$

Gọi số hạt notron = $n_M$

Ta có : 

$2p_M + n_M + 2(8.2 + 8) = 96$

và : $(2p_M + 8.2.2) - (n_M + 8.2) = 40$

Suy ra : $p_M = 18 ; n_M = 12$

Vậy $Z_M = 18$

 

Bình luận (0)