Chiến Nguyễn Trọng
5 giờ trước (23:58)

Câu bnh bạn

 

Bình luận (0)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
15 giờ trước (13:03)

Có \(P.V=nRT\)

=> \(n=\dfrac{P.V}{R.T}=\dfrac{2,5.12}{0,082.\left(273+77\right)}=1,0453\left(mol\right)\)

=> \(m_{NH_3}=1,0453.17=17,77\left(g\right)\)

Bình luận (0)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
Hôm qua lúc 20:33

\(n_{Fe}=\dfrac{2,8}{56}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=0,5.0,15=0,075\left(mol\right)\)

PTHH: Fe + H2SO4 --> FeSO4 + H2

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,075}{1}\) => Fe hết, H2SO4 dư

PTHH: Fe + H2SO4 --> FeSO4 + H2

          0,05->0,05------->0,05

=> \(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(FeSO_4\right)}=\dfrac{0,05}{0,15}=0,33M\\C_{M\left(H_2SO_4dư\right)}=\dfrac{0,075-0,05}{0,15}=0,167M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Hôm kia lúc 23:01

\(n_{Cl_2}=\dfrac{7.1}{71}=0.1\left(mol\right)\)

\(MnO_2+4HCl_{\left(đ\right)}\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

\(0.1................................................0.1\)

\(n_{MnO_2\left(tt\right)}=\dfrac{0.1}{80\%}=0.125\left(mol\right)\)

\(m_{MnO_2}=0.125\cdot87=10.875\left(g\right)\)

Bình luận (0)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
Hôm kia lúc 23:04
Bình luận (1)
Trịnh Long
Hôm kia lúc 21:46

8,96l Cl2 + H2 ---H=75%---> 2HCl

0,4............................................0,8

Hcl lí thuyết : 0,8 . 22,4 = 17,92 (l)

V HCl thực tế : 17,92 . 75% = 13,44 (l)

 

Bình luận (0)
Edogawa Conan
Hôm kia lúc 21:47

\(n_{Cl_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

PT:     Cl2 + H2 → 2HCl

Mol:  0,25               0,5

\(m_{HCl\left(lt\right)}=0,5.36,5=18,25\left(g\right)\)

 \(\Rightarrow m_{HCl\left(tt\right)}=75\%.18,25=13,6875\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
Hôm kia lúc 21:56

Cl2+H2-to>2HCl

0,4------------0,8 mol

n Cl2=\(\dfrac{8,96}{22,4}\)=0,4 mol

m HCl pứ =\(\dfrac{0,8.36,5.75}{100}\)=21,9kg

 

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm kia lúc 20:10

A

Bình luận (0)

A

Bình luận (0)
Long Sơn
Hôm kia lúc 20:10

A

Bình luận (0)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
Hôm kia lúc 17:59

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Bình luận (0)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
21 tháng 1 lúc 15:50

CTHH hợp chất với hidro là RH

Có \(\dfrac{M_R}{M_R+1}.100\%=97,26\%\)

=> MR = 35,5(Cl)

=> R là Cl, có số hiệu nguyên tử là 17

Bình luận (0)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
21 tháng 1 lúc 15:48

a) \(\left\{{}\begin{matrix}160n_{Fe_2O_3}+80n_{CuO}=24\\n_{Fe_2O_3}=n_{CuO}\end{matrix}\right.\Rightarrow n_{Fe_2O_3}=n_{CuO}=0,1\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe_2O_3}=\dfrac{160.0,1}{24}.100\%=66,67\%\\\%m_{CuO}=\dfrac{80.0,1}{24}.100\%=33,33\%\end{matrix}\right.\)

PTHH: Fe2O3 + 3H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 3H2O

              0,1------>0,3-------->0,1

            CuO + H2SO4 --> CuSO4 + H2O

              0,1-->0,1---------->0,1

nCuSO4 = 0,1 (mol)

nFe2(SO4)3 = 0,1 (mol)

=> m = 0,1.160 + 0,1.400 = 56(g)

b) \(m_{H_2SO_4\left(pthh\right)}=\left(0,3+0,1\right).98=39,2\left(g\right)\)

=> mH2SO4(thực tế) = \(\dfrac{39,2.125}{100}=49\left(g\right)\)

c) \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{49}{98}=0,5\left(mol\right)\)

=> nBaSO4 = 0,5 (mol)

=> mBaSO4 = 0,5.233 = 116,5(g)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)