traitimtrongvang
7 giờ trước (23:11)

Câu 42 : 

n HCl =400.5,475%/36,5 = 0,6(mol)

n CO2 = 2,24/22,4 = 0,1(mol)

m dd Y = 30,5 + 400 - 0,1.44= 426,1(gam)

=> m MCl2 = 426,1.9,58% = 40,82

n MCl2 = 1/2 n HCl = 0,3 mol

=> M MCl2 =M + 35,5.2 = 40,82/0,3 = 136

=> M = 65(Zn)

Đáp án C

Bình luận (0)
Maximilian
7 giờ trước (23:13)

Bình luận (0)
pass hóa chy
7 giờ trước (23:24)

Gọi x,y tương ứng là số mol của FeO và Fe2O3
Ta có: 72x + 160y = 31,2 và 127.x/2 + 325.y/2 = 30,725. Giải hệ thu được: x = 0,1;y = 0,15 mol.
Phần 2:
Gọi a, b tương ứng là số mol của HCl và H2SO4. Hỗn hợp muối khan gồm FeCl2, FeCl3, FeSO4 và Fe2(SO4)3.
Ta có: 35,1 = mFe + mCl + mSO4 = 56(0,05 + 0,15) + 35,5a + 96b = 11,2 + 35,5a + 96b
Mặt khác: nCl + 2nSO4 = a + 2b = 2nFeO + 6nFe2O3 = 2.0,05 + 6.0,075 = 0,55
Giải hệ thu được: a = 0,2 và b = 0,175 mol.
=> nHCl (B) = 0,2 (mol)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
7 giờ trước (23:00)

Câu 45 : 

Coi X gồm Fe(x mol) ; O(y mol)

=> 56x + 16y = 19,32(1)

Bảo toàn e : 

3n Fe = 2n O + n NO2

<=> 3x -2y = 5,824/22,4 = 0,26(2)

Từ (1)(2) suy ra x = 0,2675 ; y = 0,27125

Bảo toàn nguyên tố Fe : n Fe2O3 = 1/2 n Fe = 0,13375 mol

=> m Fe2O3 = 0,13375.160 = 21,4 gam 

Đáp án A

Bình luận (0)
Maximilian
7 giờ trước (22:57)

Em cần hỗ trợ hết luôn hả ? 

Bình luận (1)
Maximilian
7 giờ trước (23:06)

Câu 43 : 

\(n_{CO_2}=\dfrac{1.568}{22.4}=0.07\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=n_{H_2O}=0.07\left(mol\right)\)

\(BTKL:\)

\(m_Y=53.13+0.07\cdot98-4.8-0.07\cdot44-0.07\cdot18=50.85\left(g\right)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{6.272}{22.4}=0.28\left(mol\right)\)

\(BTKL:\)

\(m_{B_1}=50.85-0.28\cdot44=38.53\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Maximilian
7 giờ trước (22:47)

Câu 31 : 

\(n_{H_2SO_4}=0.8\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=n_{H_2SO_4}=0.8\left(mol\right)\)

\(BTKL:\)

\(m_M=37.6+0.8\cdot98-0.8\cdot18=101.6\left(g\right)\)

=> D 

Bình luận (0)
Duy Ank
7 giờ trước (22:48)

31 D

33 D

35 A

36 A

37 B

38 D

39 D

Bình luận (1)
Maximilian
8 giờ trước (22:34)

Câu 29: B

\(2Al^0+6H^{+1}Cl\rightarrow2Al^{+3}Cl_3+3H_2^0\)

Bình luận (0)
Maximilian
8 giờ trước (22:36)

Câu 27: 

\(n_{hh}=\dfrac{6.72}{22.4}=0.3\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=a\left(mol\right)\)

\(n_{Cl_2}=b\left(mol\right)\)

\(n_{Mg}=0.1\left(mol\right)\)

\(n_{Al}=0.2\left(mol\right)\)

\(\text{Bảo toàn e : }\)

\(4a+2b=0.1\cdot2+0.2\cdot3=0.8\)

\(a+b=0.3\)

\(\Rightarrow a=0.1,b=0.2\)

\(V_{O_2}=0.1\cdot22.4=2.24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
ɥısıuoɯɐ ʞıuıɯɐpo
8 giờ trước (22:40)

Câu 30: Chọn A

\(HCl+NaOH\rightarrow H_2O+NaCl\)

\(n_{NaOH}=n_{HCl}=0,2.0,2=0,04\left(mol\right)\)

\(V_{ddNaOH}=\dfrac{0,04}{0,5}=0,08\left(l\right)=80\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
8 giờ trước (22:01)

Mỗi phần : 

n NaCl = a(mol) ; n KBr = b(mol) ; n KI = c(mol)

=> 58,5a + 119b + 166c = 46,25/2 = 23,125(1)

Phần 1 : 

2KI + Br2 → 2KBr + I2

c.......................c...........(mol)

=> 58,5a + 119b + 119c = 20,775(2)

Phần 2 : 

2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2

b.........................b.................(mol)

2KI + Cl2 → 2KCl + I2

c......................c...................(mol)

=> 58,5a + 74,5b + 74,5c = 14,1(3)

(1)(2)(3) => a = 0,05 ; b = 0,1 ; c = 0,05

%m NaCl = 0,05.58,5/23,125  .100% = 12,648%

Đáp án B

Bình luận (0)
traitimtrongvang
17 giờ trước (13:41)

m Mg = 3,6/24 = 0,15(mol)

n Al = 2,7/27 = 0,1(mol)

n Cl2 = a(mol) ; n O2 = b(mol)

M X = 22,5.2 = 45(g/mol)

=> 71a + 32b = (a + b)45

<=> 26a - 13b = 0(1)

Bảo toàn electron :

2n Mg + 3n Al = 2n Cl2 + 4n O2

<=> 2a + 4b = 0,15.2 + 0,1.3 = 0,6(2)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,06 ; b = 0,12

=> V = (0,06 + 0,12).22,4 = 4,032 lít

Bình luận (0)
traitimtrongvang
17 giờ trước (12:49)

n Mg = 4,8/24 = 0,2(mol)

$Mg + H_2SO_4 \to MgSO_4 + H_2$
Theo PTHH :

n H2 = n MgSO4 = n Mg = 0,2(mol)

Sau phản ứng : 

m dd = m Mg + mdd H2SO4 - m H2 = 4,8 + 60 - 0,2.2 = 64,4 gam

=> C% MgSO4 = 0,2.120/64,4   .100% = 37,27%

Bình luận (0)
traitimtrongvang
18 giờ trước (12:35)

Bài 1  :

\(NaCl + H_2SO_{4_{đặc}} \xrightarrow{t^o} NaHSO_4 + HCl\\ MnO_2 + 4HCl \to MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\\ Cl_2 + SO_2 + 2H_2O \to 2HCl + H_2SO_4\\ Cu + 2H_2SO_4 \to CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
18 giờ trước (12:36)

Bài 2 : 

n Cu = a(mol) ; n Fe = b(mol) => 64a + 56b = 12(1)

n SO2 = 5,6/22,4 = 0,25(mol)

Bảo toàn electron : 

2n Cu + 3n Fe = 2n SO2

<=> 2a + 3b = 0,5(2)

Từ (1)(2) suy ra a = b = 0,1

Vậy :

%m Cu = 0,1.64/12  .100% = 53,33%
%m Fe = 100% -53,33% = 46,67%

Bình luận (0)
Khánh Đan
19 giờ trước (10:55)

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{O_3}=x\left(mol\right)\\n_{O_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Vì: dhh/H2 = 22

\(\Rightarrow\dfrac{48x+32y}{x+y}=22.2\)

\(\Rightarrow x=3y\)

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, %n cũng là %V

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{O_3}=\dfrac{x}{x+y}.100\%=\dfrac{3y}{3y+y}.100\%=75\%\\\%V_{O_2}=25\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
traitimtrongvang
19 giờ trước (10:55)

Coi n hỗn hợp = 1(mol)

Gọi n O3 = a(mol) ; n O2 = b(mol)

Ta có :

a + b = 1

48a + 32b = 22.2 = 44

=> a = 0,75 ;b =0,25

Suy ra:

%V O3 = 0,75/1  .100% = 75%

%V O2 = 100% -75% = 25%

Bình luận (0)
😈 Khanhtranpro 😈
18 giờ trước (12:15)

Gọi n hỗn hợp = $1(mol)$

=> $n O3 = a(mol) ; n O2 = b(mol)$

Ta có: $a + b = 1$

=> $48a + 32b = 22.2 = 44$

=> $a = 0,75 ; b =0,25$

<=> $%V O3 = 0,75/1  .100% = 75%$ 

Vậy $%V O2 = 100% -75% = 25%$

Bình luận (0)
Bình Mạc

Bài 1: Sửa đề: 1,53g hỗn hợp 2 kim loại

Khí sinh ra: H2

Gọi nAl = x, nMg = y

=> 27x + 24y = 1,53 (1)

Bảo toàn e

3x + 2y = 2.\(\dfrac{1,68}{22,4}=0,15mol\)(2)

Từ (1) + (2) => x = 0,03, y = 0,03 

%mAl = \(\dfrac{0,03.27}{1,53}.100\%=52,94\%\)

%mMg = 47,06%

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN