Test chức năng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

thời gian(phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhiệt độ(oC) 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100

1.Quan sát bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất lỏng được đun nóng liên tục đã cho trên.

a) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian?

b) Nêu đặc điểm của đồ thị? Nhiệt độ thay đổi NTN theo thời gian?

2.Ở đồ thị của câu 1, chất lỏng này có phải là nước ko? Vì sao?

3.1 bình đựng rượu và 1 bình đựng nước cùng có thể tích ban đầu của rượu, nước trong mỗi bình là 21 ở 0oC. Khi nung nóng hai bình lên nhiệt độ 60oC thì thể tích nước trong bình đựng nước là 2,0161; thể tích rượu trong bình rượu là 2,0618.

a) Tính độ tăng thể tích của rượu, nước trong mỗi bình?

b) Hỏi chất nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn?

thời gian(phút) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Nhiệt độ(oC) 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100

4.Quan sát bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất lỏng được đun nóng liên tục đã cho trên.

a) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian?

b) Nêu đặc điểm của đồ thị? Nhiệt độ thay đổi NTN theo thời gian?

5. Ở đồ thị của câu 4, chất lỏng này có phải là nước ko? Vì sao?

Được cập nhật 27 tháng 6 lúc 10:36 0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.