Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Thu Thao
3 tháng 2 lúc 9:09

\(\left(1-\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3^2}\right).....\left(1-\dfrac{1}{2008^2}\right)\)

\(=\dfrac{3}{4}.\dfrac{8}{9}.\dfrac{15}{16}....\dfrac{2008^2-1}{2008^2}\)

\(=\dfrac{1.3}{4}.\dfrac{2.4}{9}.\dfrac{3.5}{16}....\dfrac{2007.2009}{2008^2}\)

\(=\left(\dfrac{1.2.3...2007}{2.3.4....2008}\right).\dfrac{3.4.5...2009}{2.3.4...2008}\)

\(=\dfrac{1}{2008}.\dfrac{2009}{2}=\dfrac{2009}{4016}\)

 

Bình luận (0)
Sunflower
29 tháng 1 lúc 14:00

undefined

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
29 tháng 1 lúc 14:43

\(\Leftrightarrow3\left(x^2-1\right)-5=3x^2+2\)

\(\Leftrightarrow3x^2-8=3x^2+2\)

\(\Leftrightarrow-8=2\) (vô lý)

Vậy pt đã cho vô nghiệm

Bình luận (1)
Nhược Vũ
29 tháng 1 lúc 14:59

3(x+1)(x-1)-5=3x2+2

\(\Leftrightarrow\)3(x2-1)-5-3x2-2=0

\(\Leftrightarrow\)3x2-3-5-3x2-2=0

\(\Leftrightarrow\)-10=0(vô lí)

vậy phương trình vô nghiệm

Bình luận (2)
Kiều Vũ Linh
29 tháng 1 lúc 15:46

3(x + 1)(x - 1) - 5 = 3x2 + 2

3(x2 - 1) - 3x2 = 2 + 5

3x2 - 3 - 3x2 = 2 + 5

0x = 10 (vô lý)

Vậy không tìm được x

Nếu giải phương trình thì kết luận: Vậy phương trình vô nghiệm

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
15 tháng 12 2020 lúc 18:20

\(B=2x^2-4x+2-2=2\left(x-1\right)^2-2\ge-2\)

\(B_{min}=-2\) khi \(x=1\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN