Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Cho (d) là đường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với đường thẳng \(\left(\Delta\right)\) : 3x+2y-1=0. Trong các phương trình cho sau đây, phương trình nào không phải là phương trình tham số của (d)?

  1. \(\begin{cases}x=5+2t\\y=-1+3t\end{cases}\)
  2. \(\begin{cases}x=5-2t\\y=-1+3t\end{cases}\)
  3. \(\begin{cases}x=3-4t\\y=2+6t\end{cases}\)
  4. \(\begin{cases}x=1+2t\\y=5-3t\end{cases}\)

Hướng dẫn giải:

\(\Delta\) có vecto pháp tuyến  \(\overrightarrow{n}\left(3;2\right)\) và vecto chỉ phương \(\overrightarrow{u}\left(-2;3\right)\).  Xét các đường thẳng với phương trình tham số cho trong các phương án trả lời:

- Đường thẳng \(\begin{cases}x=5+2t\\y=-1+3t\end{cases}\) có vecto chỉ phương \(\overrightarrow{u'}\left(2;3\right)\) không cùng phương với \(\overrightarrow{u}\left(-2;3\right)\)  nên đường thẳng  \(\begin{cases}x=5+2t\\y=-1+3t\end{cases}\) không song song với \(\Delta\)

Đáp số: \(\begin{cases}x=5+2t\\y=-1+3t\end{cases}\)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.